دومین کنگره بین المللی 17000شهید ترور

ارائه مقاله پروفسور باناپات، استاد گروه ژئوپلوتیک و روابط بین الملل دانشگاه مانیپال هندوستان با موضوع "ایران شریک ضروری در مبارزه با سرطان تروریسم وهابی" در پنل علمی روز اول دومین کنگره بین المللی 17000شهید ترور

ویدئو های مشابه

مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25
دانلود فیلم های تروریستی ایران و جهان