بررسی فشرده و جامعی روی مسئله التقاط و التقاطیها

عنوان:      بررسی فشرده و جامعی روی مسئله التقاط و التقاطیها
مجموعه ها:      books
شناسه کتاب:      46
نویسنده:      ع-حقگو
شابک:      164984
تعداد صفحات:      107
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      Rating 0 
تصویر:      cover
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:     

از پديده هاي بسيار قابل مطالعه از پيروزي انقلاب ، نمو سريع «گروهها» و «گروهكهاي» سياسي بود كه در مدت كوتاهي بخش مهمي از دانشگاهها و مدارس را بر گرفت و تا چشم گشوديم شاخ و برك و ريشه هاي خود را تقريبا همه جا گسترده ؛ و هر كدام براي خود تشكيلات و دفتر و سازمان و بازوي سياسي و نظامي درست كردند.

اين گسترش و نمو بي سابقه- با توجه به اين واقعيت كه ملت ما ساليان دراز در بند و زنجير بود و حق تشكيل يك گروه سياسي و يا حتي بحث و گفتگو در اين زمينه را نداشت- چيز غير منتظره اي نبود.

جوان پر شور و انقلابي و پر احساس و درس خوانده كه سالها تحقير شده بود و نه تنها شخصيت سياسي كه شخصيت اجتماعي و حتي انسانيش را در هم شكسته بودند هنگاميكه از آن قفس آزاد شده ؛ بطور طبيعي – و با نهايت حرص و ولع – به اين گروهها جذب ميشود... .

فهرست مطالب این کتاب:

 

نمو گروهها

در این کتاب چه می جوئیم؟

۱-التقاطی به چه کسی می گویند؟

۲-آیا مکتبهای التقاطی سابقۀ تاریخی دارند؟

۳-انگیزه گرایشهای التقاطی

الف: الزامهای خاص محیط

ب: نارسائی فرضی یا واقعی یک مکتب

۴-مگر التقاطی بودن عیب است؟

۵-تفسیر به رأی ابزار کار التقاطی ها

پیوند زدن اسلام با مارکسیسم

انگیزه پیدایش این گروه ها

آیا سازمان مجاهدین خلق التقاطی است؟

رگه های التقاطی در ایدئولوژی سازمان

دیالیکتیک و جهان بینی اسلامی

جهان بینی توحیدی

تلاش برای نجات دیالیک تیک

بحث و بررسی

تضاد در چهار چوب توحید !!

سازمان و اقتصاد مارکسیستی

طلوع مارکسیسم از قلب اسلام ناب

۵- شعارها و آرمهای التقاطی و همگونی تعبیرات

۶-موضع گیریهای سیاسی و عملکردهای التقاطی ها

مسئله آرمها

موضع ما در برابر اینگونه گروهها

Book Library, by OrdaSoft!