القاعده و تروريسم مذهبی

عنوان:      القاعده و تروريسم مذهبی
مجموعه ها:      books
شناسه کتاب:      226
نویسنده:      مهدی بخشی شیخ احمد
شابک:      440
تعداد صفحات:      0
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      Rating 0 
تصویر:      cover
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:     

بررسي منابعي كه به مطالعه سازمان القاعده پرداخته اند نشان مي دهد كه هر كدام از منظر خاصي به اين سازمان نگاه كرده و آن را از نقطه نظر خاص خود مورد كندوكاو قرار داده اند . در اين ميان سه دسته از نظريات وجود دارند كه بيشتر از بقيه مورد توجه قرار گرفته اند :

دسته اول بر اين باورند كه ايدئولوژي القاعده و اعمالي كه توسط اين سازمان انجام مي گيرد ، مصداقي از نظريه برخورد تمدن هاي هانتينگتون است .

دسته دوم نظريه هايي مي باشد كه اين سازمان را پديده اي مدرن قلمداد كره و حتي در بعضي موارد ايدئولوژي القاعده را بيشتر از آن كه ريشه دار در آموزه هاي اسلامي بدانند ، متأثر از انديشه چپ اروپايي در نظر مي گيرند .

دسته سوم نيز از بعد مذهبي به سازمان نگاه كرده و ايدئولوژي آن را تحت عنوان تروريسم مذهبي بررسي كرده اند . پژوهش حاضر نيز همين ديدگاه اخير را مورد تأكيد قرار مي دهد .

Book Library, by OrdaSoft!