رویکرد ویژه شورای امنیت به تامین مالی تروریسم بعد از 11 سپتامبر
عنوان:     رویکرد ویژه شورای امنیت به تامین مالی تروریسم بعد از 11 سپتامبر
مجموعه ها:      congress1
شناسه کتاب:      91
نویسنده:      دکتر عاطفه امینی نیا
شابک:      124
تعداد صفحات:      0
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      Rating 0 
تصویر:      no-img_eng.png
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:     

تروریسم از دیر باز تاکنون امری مذموم و نا پسند بوده ، اما آن چه تروریسم نوین را از شکل سنتی آن متمایز می سازد ، استفاده از روش های مدرن و جهانی شده است . بالطبع به کارگیری این روشها بر وسعت و دامنه عملیات افزوده و به همان میزان قربانیان آن را نیز افزایش می دهد . بدون تردید در حال حاضر یکی از راههای مهم مبارزه با تروریسم ،مبارزه با تامین مالی آن است که آن را در مسیر مبارزه با پولشویی قرار می دهد و شورای امنیت آن را به صورت جدی در دستور کار خودقرار داده است . اما آن چه این امر را حائز توجه ویژه می نماید ، رویکرد منحصر به فردی است کهشورای امنیت به این موضوع به ویژه بعد از عملیات تروریستی 11سپتامبر داشته است . شورا از آن جا که این عملیات قلب یکی از اعضای دایم را نشانه گرفته بود آن را به منزله جنایت علیه بشریت تلقی نموده و الزاما ت و تکالیفی را برای کلیه دولتها مقرر نموده که در نوع خود تا آن زمان بی سابقه بوده است . این نحوه صدور قطعنامه نقش جدیدی را برای شورای امنیت تعریف می کند که به صورت فاحشی با نقش سنتی آن فا صله دارد و حوزه جدیدی را در کار شورای امنیت باز می کند .این مقاله قصد تبیین این امر را دارد