سازمان ملل و تروريسم؛ از تلاش تا ناکارآمدي
عنوان:     سازمان ملل و تروريسم؛ از تلاش تا ناکارآمدي
مجموعه ها:      congress1
شناسه کتاب:      220
نویسنده:      دكتر زهرا گواهي، حسین هدایتی فر
شابک:      673
تعداد صفحات:      0
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      Rating 0 
تصویر:      cover
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:     

در شرايطي كه مسلمانان در كشورهاي اسلامي بطور اعم و نظام و كشور ما بطور اخص از سوي نظام سلطه جهاني متهم به تروريسم مي گردد مي بايست همه انديشمندان و پژوهشگران درد نياي اسلام تلاش نمايند تا از هر فرصت ممكن حقانيت خويش را به اثبات برسانند. سير شكل گيري نبردهاي آزاديبخش مردمي در كشورهاي اسلامي نشان مي دهد كه اين نبردها در شرايطي رخ داده كه حقوق و ازاديهاي مشروع ملت هاي آنان از سوي نظام سلطه با هدف كسب منافع از منابع كشورهاي اسلامي مورد هجوم قرار گرفته است در مقابل اين تهاجم طي سه مرحله شكل گيري مبارزه ، پيروزي و مرحله تثبيت مردم اين كشورها تحت رهبري شخصيتهاي كاريزماتيك و برجسته بر عليه نظام سلطه بپاخواسته اند و در مقابل چون نظام سلطه نمي توانسته است به نبرد رويارو با مبارزان در اين كشورها بپردازد از طريق ايجاد شبكه مخفي تروريستي سعي نموده است با استفاده از يارگيري از ميان نيروهاي خائن و مخالف با جريان قيامهاي مردمي به ايجاد فضاي رعب و وحشت در اين كشورها دست بزند تا جنبشها ي مردمي را نا كارمد و بي ثبات جلوه دهد و مانع از گسترش آن به ساير كشورها گردد لذا مي بينيم كه تروريسم حربه اي است فريبكارانه از سوي نظام سلطه براي سركوب نبردهاي آزاديبخش مردمي كه در اين مقاله سعي گرديده با بيان شاخصه هاي هر يك از اين دو پديده ثابت نمايد كه بارز ترين نكته در اين ميان اينست كه اين دو دست نقطه مقابل يكديگر بوده و هيچ وجه مشتركي ميان آنان نمي توان قائل شد . كه در جهت اثبات اين ديدگاه با معرفي انقلاب اسلامي ايران به عنوان يك مدل مي توان ضرباتي را كه از پديده تروريسم به آن وارد شده را مثال زد و روشن كرد كه تروريسم پديده اي است نظام سلطه به عنوان دشمن مسلمانان آنرا براي سركوب حركتهاي ازاديبخش در جهان مطرح و مديريت مي نمايد.