مبارزه با پول‌شویی گامی اساسی در مبارزه با تروریسم
عنوان:      مبارزه با پول‌شویی گامی اساسی در مبارزه با تروریسم
مجموعه ها:      congress1
شناسه کتاب:      193
نویسنده:      سید مرتضی هژبرالسّاداتی
شابک:      642
تعداد صفحات:      0
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      Rating 0 
تصویر:      cover
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:     

رشد پول‌شویی و پیچیدگی فرآیند آن به صورتی که یافتن ریشه‌های اصلی پول دشوار شده، حاصل فرآیندهای نوین رشد شتابان بازارهای مالی، انقلاب فناوری و جهانی‌شدن و درهم‌آمیزی اقتصادهای ملی و بازارهای مالی با یکدیگر است. اکتساب پول‌های کثیف و شستن آن عملی غیرقانونی است که تبعات منفی و متعددی بر اقتصاد دارد. مبارزه با پول‌شویی مورد توجه جامعه جهانی قرار گرفته و کشورهای جهان برای نیل به آن مقررات ویژه‌ای تصویب کرده‌اند.

تروریسم با توجه به ماهیت مخرب و پنهانی خود با استفاده از شیوه‌های مختلف پول‌شویی اقدام به جابجایی و تطهیر وجوه می‌نماید. پیچیدگی تکنیک‌های پول‌شویی شناسایی منابع حمایتی تروریستی را با دشواری مواجه ساخته، از این رو مبارزه با تروریسم بدون مبارزه با پول‌شویی غیرممکن است.

مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25