ترور زیر پرچم دروغین
عنوان:      ترور زیر پرچم دروغین
مجموعه ها:      congress1
شناسه کتاب:      157
نویسنده:      مرلین میلر
شابک:      607
تعداد صفحات:      0
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      Rating 0 
تصویر:      cover
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:     

دوستان و دشمنان ما چه کسانی هستند؟ چه چیز درست است و چه چیز غلط؟ ما برای حفظ آینده خود، خانواده، دین، جوامع فرهنگی و مردممان چه کاری می توانیم انجام دهیم؟

اگر نیروهای شیطان موفق شوند، ما هرگز متوجه این موفقیت آنها نمی شویم تا زمانیکه کار از کار بگذرد و بردگی ما کامل شود. در جهان امروز شفافیت بسیار کمی وجود دارد. ما در تروس و فریب تقریباً گم شده ایم. واقعاً این برنامه موفقیت آمیز «تفرقه بیانداز و حکومت کن» به اوج خود رسیده است. ما در دوران بسیار چالشی زندگی می کنیم، برخی می گویند که آخرالزمان در قالب یک جنگ معنوی برپاشده است و تنها حقیقت خداوند می تواند ما را رها کند.

مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25