نقش سازمان های بین المللی در مبـــارزه با تروریــسم؛ دیوان کیفــری بین المللی"ICC"
عنوان:      نقش سازمان های بین المللی در مبـــارزه با تروریــسم؛ دیوان کیفــری بین المللی"ICC"
مجموعه ها:      congress1
شناسه کتاب:      141
نویسنده:      محمدگنج خانلو، شیمـــا محمـــدی
شابک:      350
تعداد صفحات:      0
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      Rating 0 
تصویر:      no-img_eng.png
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:     

این مقاله بر آن است تا نقش سازمان های بین المللی به خصوص دیوان کیفری بین المللی (ICC) را در مبارزه با تروریسم بیان نمیاد و با این هدف ضمن بررسی ابتدایی مفهوم تروریسم و شیوه های مبارزه با آن بر نقش مستقیم و غیر مستقیم سازمان های بین المللی در کنترل یا مبارزه با تروریسم پرداخته خواهد شد. این که آیا سازمان های بین المللی می تواند در ایجاد گرایش نسبت به مبارزه یا تهدید تروریسم موثر باشند یا نه، نگرشی است که این مقاله به دنبال پاسخ آن است.

کلید واژه: سازمان های بین المللی- دیوان کیفری بین المللی (ICC)- تروریسم- مبارزه