سياست خارجي آمريكا پس از 11 سپتامبر
عنوان:      سياست خارجي آمريكا پس از 11 سپتامبر
مجموعه ها:      congress1
شناسه کتاب:      137
نویسنده:      شهروز آذرنژاد، سميه نيكجو، اكرم جديدي، مليحه خسرو بيگي
شابک:      345
تعداد صفحات:      0
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      Rating 0 
تصویر:      no-img_eng.png
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:     

اين مقاله به بررسي فاجعه 11سپتامبر كه فروريزي دو آسمان خراش مكز تجارت جهاني،در نيويورك وويراني بناي پنتاگون در واشينگتن را به دنبال داشت، قهر اميزترين هشداري بودكه به دولتمردان آمريكا داده شد تابر اشتباهي كه نيم قرن است بر سر آنند ومي پندارنند رسالت توزيع دموكراسي را دارند، پافشاري نكنند. بي گمان،اين هشدار از سوي كروه يا سازمان خارجي نبوده است، اين در واقع پيامي نمادين ولي اسف انگيز از بنيانگذاران دموكرات آمريكايي است اين مقاله به بررسي تروريسم پس از واقعه 11سپتامبر مي پردازد و با برقرار نمودن رابطه بين تروريسم وسياست دولت آمريكا، حاثه 11سپتامبر2001 را بازتاب سياست هاي تروريستي خود آمريكا مي داند.

مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25