تروریسم سایبری و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران
عنوان:      تروریسم سایبری و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران
مجموعه ها:      congress1
شناسه کتاب:      135
نویسنده:      حمید ایرانی دودران
شابک:      343
تعداد صفحات:      0
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      Rating 0 
تصویر:      no-img_eng.png
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:     

گسترش فزاینده «فناوری اطلاعات و ارتباطات» در زیر ساخت های حیاتی و دسترسی نامحدود و غیر قابل کنترل افراد به ابزارهای ارتباطی مانند اینترنت و ماهواره منجر به شکل گیری فضای مجازی در کنار فضای واقعی در تعاملات بین دولتها گردیده است. در چنین فضائی مفهوم امنیت ملی،چالشها و تهدیدات متحول شده و بازیگران جدیدی مانند افراد، گروههای تروریستی و گروههای جنائی سازمان یافته ،نقش و جایگاه برجسته ای را در پویشهای امنیتی درون منطقه ای و بین المللی ایفا می کنند.در این میان یکی از مهمترین تهدیدات نوظهور، سایبرتروریسم است که اهمیت فزاینده ای یافته و دامنه ملاحظات دفاعی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی را گسترش داده و با تغییر بنیادین ماهیت ، ابزار و روش های نوین جنگی موجب تحول در گونه های مختلف تهدیدهای نظامی ، امنیتی ، سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی شده است .با عنایت به توجه نظام سلطه بر بهره گیری از ظرفیت ها و قابلیت های فضای مجازی به منظور تنش سازی متراکم و گسترده قومی ، فرقه ای ، اجتماعی و ایجاد بی اعتمادی میان جامعه و حاکمیت و تهاجم شبکه ای تاکتیکی با هدف مختل سازی مدیریت امور جاری کشور ، سایبرتروریسم یکی از مهمترین تهدیداتی است که می تواند امنیت ملی جمهوری اسلامی را با چالشی جدی مواجه سازد .در این راستا این مقاله درصدد خواهد بود تا ضمن بررسی و تبیین تروریسم سایبری و تاثیر آن بر امنیت ملی ج.ا.ایران ، راهکارهایی را در مقابله با آن ارائه نماید.

مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25