شبیه سازی(توصیفی)فعالیت های تروریستی با استفاده از تکنیک شبکه های مصنوعی عصبی
عنوان:      شبیه سازی(توصیفی)فعالیت های تروریستی با استفاده از تکنیک شبکه های مصنوعی عصبی
مجموعه ها:      congress1
شناسه کتاب:      112
نویسنده:      ابراهیم حاجیانی ، یوسف حیدری
شابک:      65413
تعداد صفحات:      0
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      Rating 0 
تصویر:      no-img_eng.png
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:     

تحلیل و بررسی پدیده های چند علتی همواره مساله ساز بوده است .این پدیده ها در علوم اجتماعی به علت ماهیت آن ، مشکلات دوچندانی را برای تحلیل گران و تصمیم گیران ایجاد کرده است . پدیده ی تروریسم که در این دسته جای می گیرد، گرچه پدیده ی نوینی نیست ولی باز تعریف آن پس از حادثه یازده سپتامبر موجب تغییرات گسترده ای نظیر دخالت عوامل خارجی بیشتر در نسبت با گذشته و افزایش گستره ی اثر گذاری آن، در این پدیده شده است. استراتژی و نحوه ورود به تحلیل برمبنای شناخت از مساله و پدیده مورد نظر شکل می گیرد و یکی از تکنیک های بسیار موفق در شناخت و بررسی پدیده هایی که از اصول شفاف ،ثابت و منظمی برای ظهور و بروز و به نتیجه رسیدن پیروی نمی کند ، تکنیک شبکه های مصنوعی عصبی می باشد. فرض اساسی آنست که همواره مولفه هایی قابل اندازه گیری در خصوص پدیده‌های خارجی وجود دارند که با بررسی آن ها می توان به شناخت نسبی از وضعیت موجود رسید و درقیاس بادیگر حالات به تحلیل آن ها پرداخت. تروریسم در ابعاد مختلف دارای مولفه های قابل اندازه گیری متعددی می باشد که نتیجه ی واکنش ها و رابطه های میان آن ها رخ داد یک پدیده تروریستی می باشد. در این مقاله این داده های کمی به عنوان ورودی در تکنیک شبکه عصبی مورد استفاده قرار گرفته و به تبیین و توصیف شرایط رخ داد یک فعالیت تروریستی می پردازد. این مقاله می‌تواند آغازی بر بکارگیری تکنیک شبکه های عصبی مصنوعی در تحلیل های امنیتی و انتظامی و سازمان های مجری قانون درکشور باشد.

مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25