تروريسم نوين عليه ايران و سايبر تروريسم
عنوان:      تروريسم نوين عليه ايران و سايبر تروريسم
مجموعه ها:      congress1
شناسه کتاب:      110
نویسنده:      عبدالحسين دوستي زاده
شابک:      123
تعداد صفحات:      0
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      Rating 0 
تصویر:      no-img_eng.png
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:     

سايبر تروريسم جنگ نويني است كه توسط دشمن متخاصم عليه يك كشور بكار مي رود. در اين جنگ دشمن نه از لحاظ فيزيكي كه با رايانه و تجهيزات الكترونيكي در فضاي مجازي اقدام به خرابكاري مي كند. در مورد كشور ما كه نظام جمهوري اسلامي است بايستي خود را در مقابل توطئه هاي نوين دشمنان قسم خورده اسلام تجهيز كرده و راهكار ارائه دهيم. در اين حالت از جنگ تمامي سازمانها كه به نوعي داراي تجهيزات الكترونيكي هستند و به مردم خدمات ارائه مي كنند ويا در سازمانهايي كه داراي اطلاعات محرمانه الكترونيكي هستند در معرض خطر هك كردن ، ويروسهاي رايانه اي، جاسوسي الكترونيك ، دزدي هويت و دستكاري اطلاعات مي باشند. حال سعي است كه به مقوله دفاع مبتني بر طريق پدافند غير عامل پرداخته شود

مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25