رد پای تروریسم در جهاد سازندگی
عنوان:      رد پای تروریسم در جهاد سازندگی
مجموعه ها:      congress1
شناسه کتاب:      108
نویسنده:      محمد علی حیدری دلگرم
شابک:      95412
تعداد صفحات:      0
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      Rating 0 
تصویر:      no-img_eng.png
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:     

در این کوتاه سخن بر آن نیستیم تا به تحلیل همه جانبه در انقلاب اسلامی به مسئله ترور بپردازیم. بلکه بطور بسیار مختصر وگذرا باتوجه به اصالت جهادی بودنمان یادی می کنیم از برادران شهیدمان که در جهاد سازندگی توسط تروریسم تهدید شدند یااینکه بوسیله ترور به شهادت رسیدند. اما قبل از پرداختن به ترور ، به خاطر ترور ارگان جهاد سازندگی ، اول به شناخت از جهاد سازندگی پرداخته وفرهنگ آن را بطور موجز معرفی می کنیم . سپس ترورها را بازمی شماریم. فرهنگ جهاد سازندگی ارزشمندترین فرهنگ اسلام ناب محمدی است . روحیه جهادی هنوز زبانزد مردم این خاک وبوم است. جهادگران جهادسازندگی مظلومترین نیروهای انقلاب اسلامی هستند . مصداق هایی از تلاش آنها ونحوه ترور آنها در متن به گونه ای آمده است که جهادگرانی که فعالیت فرهنگیعمرانی وابادانی داشته اند؛ به چه جرمی ترور وبه شهادت رسیده اند.؟ آنان درانقلاب اسلامی به انحاء گوناگون ترور شده اند .عده ای توسط آمریکا واسرائیل   وگروهی بوسیله ضد انقلاب شامل گروهکهای کومله ودمکرات و ورزگاری ووهابیت ترور شده اند. گروهی بوسیله ارباب وخوانین روستاها مورد ترور قرار گرفته اند. وگروهی بوسیله دولتیهاو در نهایت تشکیلات آنها به نام ادغام مورد ترور واقع شد .جهاد گران در تمامی جهان اعم از روستا وشهر وکشور وخارج از کشور ترور شده اند . که مصداقهایی ذکر شده است. مهمترین موضوعی که دراین رد پا ی تروریسم می توان یافت نوع برخوردی است که با ارگان جهادسازندگی صورت گرفته است. راستش را بخواهید وقتی جهاد را مرور می کنم سوره الرحمن در ذهنم تداعی می کند. به کدامین جرم جهادی هارا ترور کردند ویا نهاد جهاد را ترور ارگانی کردند. زمانی این ارگان تشکیل می گردد همه جوانان وبنیانگذران به دنبال ایستایی وپویایی آن هستند. گرچه دشمن باترورکردن وهای وهوی راه انداختن ضرباتی به ارگان جهادسازندگی وارد آورده است. اما ارگان باسلامت وباصداقت بیشتر وبا برنامه ریزی پرتوان در حال پیشروی است اما دشمن می بیند ار این راه نمی نواند آن را از بین ببرد به منطق دیگری روی اورده وبا ورود پیدا کردن ونفوذ به دولت ومجلس وهای وهوی راه انداختن وپر هزینه خواندن ومعرفی آن به عنوان ارگان بی حساب وکتاب اول آن را دولتی می کند واز حالت نهاد خارج می نماید. وبعد از مدتی اورا محکوم به دولتی وکلفت بار خواندن وآنگاه قطعه قطعه (مثله)کردن را انجام می دهد. وهرکدام ازپیکره اش با جداساختن وآنچه را که باقیست در کشاورزی ادغام می کنند وارگان جهاد رخت برمی بندد. البته کسانی که بصیر هستند در تمامی مدت فریاد بر می آورند که دارند زیر ضربات مدیران ترسو ونادان اما مذهبی تکه تکه می شوند ولی کسی به فریادشان نمی رسد. این تجربه تلخ تجزیه برای کشورهای اسلامی وبرخی دولتهای اسلامی وحکومتهای شیعی نیز در طول تاریخ اتفاق افتاده است اما درایت زیبای یک حکیم وتبعیت مردان شجاع می خواهد . که در چنین مواردی اقدام کندودر برخی موارد حکیم وجود ندارد .ویا شایسته تر اینکه ولی را نمی شناسند.. ودر برخی موارد تابعین به حکیمان گوش نداده اند . در مثله کردن جهاد سازندگی حکیم ورهبر وجودداشته وموضوع را گوشزد کرده است . لیکن مخالفت جاهلان و مدیران شجاع تبدیل به مدیران ترسو ومقام طلب وکم کم   ارگان تکه تکه می گردد. بنابرایندر مسیر مقاله گذری بر روند شناخت نهاد جهاد سازندگل وترور جهادگران در مناطق یادشده ونقدی برتعریف ترور وارائه تعریف وتکمیل ترور داریم .

درخصوص منابع آز آنجا که نگارنده از ابتدای جهادسازندگی حضور داشته ؛اقوال را کاملا به صورت تاریخ شفاهی مطرح وبه تاریخ سپرده ویادداشتهایی از آن زمان به یادگار دارد . وهرجا هم از کتب استفاده کرده در پایان مقاله آورد ه شده است.

مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25