تروریسم دولتی آمریکا پس از یازده سپتامبر

 
عنوان:      تروریسم دولتی آمریکا پس از یازده سپتامبر
مجموعه ها:      congress1
شناسه کتاب:      88
نویسنده:      یدالله عالیخانی
شابک:      321
تعداد صفحات:      0
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      0 
تصویر:      no-img_eng.png
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:      11سپتامبر مجوز تجاوز امریکا به افغانستان وتجهیزبیشترطالبان برای نفوذ به کشورهای دیگربرای پیش برد منافع امریکابود خصلت سلطه استفاده از هرابزاری برای رسیدن به مقصود است حتی اگر این وسیله کشتارمردم خودامریکادربرجهای دوقولو باشد درحال حاظر استفاده از قشری ترین مسلمانان وحکام مرتجع دردستورکارامریکابرای نفوذ درکشورهای اسلامی وبرچیدن نهاددموکراسی است نقشه امریکامنحصربه تقسیم عراق به کردستان و غیرکرد نمیشود اودرصدداست عراق را به بخش سنی نشین وشیعه نشین نیز تفکیک کند دلارهای نفتی ناشی ازتحریم ایران
Please past text to modal
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
تاریخ : 1358/10/01
2
تاریخ : 1358/10/02
3
تاریخ : 1358/10/03
9
تاریخ : 1358/10/09
11
تاریخ : 1358/10/11
14
تاریخ : 1358/10/14
15
تاریخ : 1358/10/15
16
تاریخ : 1358/10/16
18
تاریخ : 1358/10/18
19
تاریخ : 1358/10/19
21
تاریخ : 1358/10/21
22
تاریخ : 1358/10/22
27