گسترش تروريسم بين الملل و نفوذ القاعده در عراق

 
عنوان:      گسترش تروريسم بين الملل و نفوذ القاعده در عراق
مجموعه ها:      congress1
شناسه کتاب:      77
نویسنده:      مصیب فتحی
شابک:      465
تعداد صفحات:      0
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      0 
تصویر:      no-img_eng.png
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:      حمله امريكا به عراق در سال 2003 واکنشهای متعدد و مختلفی را در بين کشورهای منطقه خاورميانه برانگيخت. در اين بين، مخالفت اتحاديه عرب با حمله امريكا برای اين پژوهش مهم بوده است تا دلايل اين تصميم را دريابد. درباره مخالفت اتحاديه عرب با حمله امريكا به عراق به عنوان يك اتحاد منطقهای به رغم واکنشهای بعضاً همكاریگرايانه برخی از اعضاء فرضيههای متعددی مطرح شده است که به نظر واقعبينانه نمیرسد. برخی ناسيوناليسم عربی را دليل مخالفت اتحاديه عرب دانستند که بعضی حوادث دو دهه گذشته خلاف اين امر را ثابت میکند
Please past text to modal
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
تاریخ : 1358/05/01
2
تاریخ : 1358/05/02
5
تاریخ : 1358/05/05
6
تاریخ : 1358/05/06
7
تاریخ : 1358/05/07
8
تاریخ : 1358/05/08
9
تاریخ : 1358/05/09
10
تاریخ : 1358/05/10
12
تاریخ : 1358/05/12
14
تاریخ : 1358/05/14
15
تاریخ : 1358/05/15
16
تاریخ : 1358/05/16
19
تاریخ : 1358/05/19
21
تاریخ : 1358/05/21
22
تاریخ : 1358/05/22
24
تاریخ : 1358/05/24
25
تاریخ : 1358/05/25
26
تاریخ : 1358/05/26
27
تاریخ : 1358/05/27
28
تاریخ : 1358/05/28
29
تاریخ : 1358/05/29
31
تاریخ : 1358/05/31