تامین مالی تروریسم با تاکید بر سازمان مجاهدین خلق

 
عنوان:      تامین مالی تروریسم با تاکید بر سازمان مجاهدین خلق
مجموعه ها:      congress1
شناسه کتاب:      169
نویسنده:      مینا نظری
شابک:      618
تعداد صفحات:      0
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      0 
تصویر:      cover
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:      در این نوشتار کوشش می شودمنابع مالی سازمان مجاهدین خلق را با روش توصیفی –تحلیلی و با ابزار فیش برداری کتابخانه ای بررسی شود.فرضیه اصلی این نوشتار این است که بین منابع اقتصادی سازمان مجاهدین خلق و انجام عملیات تروریستی ارتباط مستقیم وجود دارداز این رو شناخت و شناسایی این منابع برای مقابله با این گروه پیش شرط اساسی است .گروهك تروريستي منافقين در بدو پيدايش از طريق حمله به بانك ها و سرقت هاي مسلحانه، منابع مالي خود را تامين مي كرد، هرچند خودسازمان اذعان دارد که این مردم عادی ،بازاریان و هواداران
Please past text to modal
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
تاریخ : 1358/05/01
2
تاریخ : 1358/05/02
5
تاریخ : 1358/05/05
6
تاریخ : 1358/05/06
7
تاریخ : 1358/05/07
8
تاریخ : 1358/05/08
9
تاریخ : 1358/05/09
10
تاریخ : 1358/05/10
12
تاریخ : 1358/05/12
14
تاریخ : 1358/05/14
15
تاریخ : 1358/05/15
16
تاریخ : 1358/05/16
19
تاریخ : 1358/05/19
21
تاریخ : 1358/05/21
22
تاریخ : 1358/05/22
24
تاریخ : 1358/05/24
25
تاریخ : 1358/05/25
26
تاریخ : 1358/05/26
27
تاریخ : 1358/05/27
28
تاریخ : 1358/05/28
29
تاریخ : 1358/05/29
31
تاریخ : 1358/05/31