کتابخانه‌: بررسی و تحلیل تهدیدات بیوتروریستی با تأکید بر ایران
عنوان:      بررسی و تحلیل تهدیدات بیوتروریستی با تأکید بر ایران
مجموعه ها:      site content
شناسه کتاب:      2053
نویسنده:      سیدهادی زرقانی، سیدجواد موسوی زارع
شابک:      00000
تعداد صفحات:      0
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      Rating 0 
تصویر:      cover
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:     

چکیده

بیوتروریسم یا «تروریسم بیولوژیک» یکی از انواع خطرناک حملات تروریستی است که با انتشار عوامل میکروبی زنده یا فراورده‌های آن‌ها و به‌عبارت‌دقیق‌تر استفاده از «سلاح‌های بیولوژیک» درصدد تهدید حیات و هلاکت جمعیت‌های انسانی می‌باشد. پیشرفت‌های اخیر در علوم زیستی از یک سو و سوءاستفاده از نتایج پژوهش‌های علمی توسط گروه‌های تروریستی از سوی دیگر، منجر به این امر شده است که عوامل میکروبی و توکسین‌های بیولوژیک به سلاحی مهلک تبدیل شوند که به‌طورِ همزمان دو مقولۀ امنیت ملی و سلامت عمومی جوامع را مورد تهدید جدی قرار دهد. هزینه‌های ارزان، دسترسی و تهیه آسان، اثرگذاری فوری، گسترش سریع و تأثیر بسیار زیاد آن در گسترش احساس ناامنی باعث شده است که این نوع اقدامات تروریستی برای برخی گروه‌های تروریستی جذابیت زیادی داشته باشد. این پژوهش تلاش دارد با روش توصیفی‌تحلیلی و با استناد به منابع معتبر به بررسی حملات بیوتروریستی و اگروتروریستی صورت گرفته در جهان با تأکید بر کشور جمهوری اسلامی ایران بپردازد و همچنین عوامل بیولوژیکی را ارزیابی کند که ممکن است توسط گروه‌های تروریستی برای حمله به کشورمان استفاده شود. ضمن اینکه مهم‌ترین روش‌ها و تاکتیک‌های مورد استفاده و مکان‌هایی که بیشتر مورد تهدید هستند نیز مورد اشاره قرار می‌گیرند.

واژگان کلیدی: امنیت؛ تهدید؛ بیوتروریسم؛ اگروتروریسم؛ ایران.

مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25
دانلود فیلم های تروریستی ایران و جهان