حضور رئیس جمهور وقت در منطقه عملیاتی مرصاد

نویسنده: هابیلیان

حضور مقام معظم رهبری که در آن زمان ریاست جمهوری اسلامی ایران را برعهده داشت در اهواز و اعلام باقی ماندن در منطقه تا عقب راندن دشمن، باعث شد سیل نیروهای مردمی به جبهه سرازیر شود.

حضور مقام معظم رهبری به همراه فرزندشان مجتبی خامنه ای در منطقه عملیاتی مرصاد از عوامل اصلی موفقیت سپاه اسلام در برابر حمله دشمن تا دندان مسلح بود.

سرهنگ مجتبی جعفری،معاونت فرهنگی و روابط عمومی اداره عقیدتی و سیاسی نزاجا در این باره می گوید: حضور مقام معظم رهبری که در آن زمان ریاست جمهوری اسلامی ایران را برعهده داشت در اهواز و اعلام باقی ماندن در منطقه تا عقب راندن دشمن، باعث شد سیل نیروهای مردمی به جبهه سرازیر شود.

همچنین کریم مطهری‌‌ مؤید، معاون وقت طرح و عملیات لشگر انصارالحسین (ع) در عملیات مرصاد می گوید: حضور رییس جمهور در منطقه باعث شد نیروهای نظامی سریع خود را آماده سازند و با حمله به دشمن، آنها را مجبور به عقب نشینی کنند.

سردار شهید شوشتری نیز در خاطرات خود از عملیات مرصاد ،حضور فعال مجتبی خامنه ای را یادآور شده است.