هفت و سيزده دقيقه

عنوان:      هفت و سيزده دقيقه
مجموعه ها:      books
شناسه کتاب:      221
نویسنده:      بیژن کیا
شابک:      12345
تعداد صفحات:      0
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      Rating 0 
تصویر:      cover
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:     

دو رويداد بزرگ و دوران ساز تاريخ معاصر جهان " انقلاب اسلامي " و " دفاع مقدس " با هر نظر و از هر ديدگاه ، فرازهاي بلند و سرنوشت سازي از مقاومت و پايداري ملتي محسوب مي شوند كه كماكان با آثار و بازتاب هاي هر دم نو شونده و به هم پيوسته سياسي ، نظامي ، اجتماعي و فرهنگي آن ، به مثابه دو محور اساسي و تعيين كننده به شمار مي آيند كه به طور مستمر و گسترده موضوع مقولات و نگارش هاي ادبي تفكر برانگيز را به خود اختصاص مي دهند .

در متن سرشار از تپش و پويش اين دو رويداد بزرگ و شگفتي آفرين مجموع ضرورت ها ايجاب مي كند كه همواره با پرهيز آگاهانه از محصور شدن و ماندن در كلي نگري و كلي گويي هاي تكراري و كليشه اي ، سلسله جنباني انگيزه ها و دليل هاي هر حركت و هر كنش و واكنش به روشني دريافته و بازگو شود .

در اين گستره آنچه به بنيان و ريشه هاي ايماني و آرماني شجاعت ها ، فداكاري ها و از جان گذشتگي ها باز مي گردد از چنان قدرت بي بديلي برخوردار است كه كوچك ترين جلوه هايش مي تواند در حوزه ادبيات ، به ويژه داستان ، گسترده پايدار و تأثيرات عميقي را در جامعه شكل دهد .

اين مضامين بلند و موضوعات متنوع مي تواند براي هر نويسنده متعهد و صاحب ذوق ، فروغ و طراوت ناميرا به ارمغان آورد تا اثر ادبي به ويژه داستان او را فرارونده از مكان و زمان محدود و اكنوني به آينده ببرد و در راههاي فردا و فرداهاي انسان و جهان ، ماندگاري و جاودانگي اعطا كند .

Book Library, by OrdaSoft!