تروریسم دولتی آمریکا پس از 11 سپتامبر
عنوان:      تروریسم دولتی آمریکا پس از 11 سپتامبر
مجموعه ها:      congress1
شناسه کتاب:      123
نویسنده:      محمد قنبری و مریم قدسی
شابک:      322
تعداد صفحات:      0
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      Rating 0 
تصویر:      no-img_eng.png
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:     

تحولات بعد از ۱۱ سپتامبر، نقطه عطفی در آستانه ورود به قرن جدید برای کل جهان محسوب می شود که طی آن نه تنها بسیاری ازمفاهیم، پدیده ها و ادبیات جهانی را متأثر، بلکه توازن بسیاری از حوزه های جغرافیای سیاسی را درمحدوده های حاکمیت های ملی دگرگون کرد. حادثه ۱۱ سپتامبر، بسیاری از پدیده های ثابت همچون کمونیسم را به متغیرهای سیال تغییر داد.مرکز ثقل این تحول شگرف، پدیده ای با عنوان «تروریسم» بود که ایالات متحده را واداشت که به زعم خود، به خاستگاه واقعی آن، یعنی منطقه خاورمیانه توجه خاص کند و در فصل جدید روابط خود با جهان برخورد با تهدیدات ملی خود را در حوزه های فراملی جست وجو نماید که مهمترین تمرکز آن در خاورمیانه ای انجام گرفت که می تواند مرکز انباشت انرژی از یک سو و تأمین امنیت ملی اسرائیل را از سویی دیگر فراهم کند

مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25