ایران و تروریسم
عنوان:      ایران و تروریسم
مجموعه ها:      congress1
شناسه کتاب:      117
نویسنده:      علیرضا اسمعیل زاده آخته خانه
شابک:      999
تعداد صفحات:      0
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      Rating 0 
تصویر:      no-img_eng.png
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:     

یکی ازخطرات عمده ای که امروزه امنیت جهانی را به شدت تهدید می کندتروریسم است. به همین علت لازم است تمام امکانات جامعه بین المللی جهت مقابله ونابودی آن بسیج شود.تروریست ها هرزمان که اراده کنند، می توانند امنیت سیاسی، اقتصادی واجتماعی کشورها ودرنهایت امنیت کل جهان رامختل سازندبنابراین هیچ منطقه ، دولت ، ملت یاشخصی ازاقدامات آنها درامان نمی مانند.تروریست ها درخارج آموزش می بینند، دستور می گیرند وسلاح دریافت می کنندوپس ازارتکاب عمل مجرمانه خود به خارج پناه می برند.آنهادرگریختن ازمنفذهای موجود درسیستم های ملی وبین المللی که برای تعقیب ومجازاتشان برپا شده است ، تبحر یافته اند. فعالیت های تروریستی ازآن زمان افزایش یافته است که تروریست ها با موفقیت ، خود را با روند جهانی شدن وفق داده اند، درحالی که تلاش ها ی ضدتروریسم درسطح جهانی همچنان ناکام مانده است.امروزه تروریست ها باجلب مساعدت هم پیمانان فرامرزی خود وباتکیه برارتباطات وشبکه های مالی می توانند تقریباً هرکجا که بخواهند اقدامات تروریستی خودشان راسازماندهی واجراء نمایند.