30 خرداد پایانی بر آغاز شورش مسلحانه منافقین

عنوان:      30 خرداد پایانی بر آغاز شورش مسلحانه منافقین
مجموعه ها:      Special Issue
شناسه کتاب:      2077
نویسنده:      بنیاد هابیلیان(خانواده شهدای ترور کشور)
شابک:      0000
تعداد صفحات:      79
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      5 
تصویر:      cover
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:     

جمهوری اسلامی ایران از بدو تشکیل همواره آماج دشمنی ها و تهدیدهای داخلی و خارجی بوده که به یاری خداوند وجود ولایت فقیه و حضور مردم در صحنه، این دشمنی ها دفع و خنثی شده است.
بی تردید یکی از پرهزینه ترین این دشمنی ها برای کشورمان، شورش گری گروهک تروریستی منافقین در سی خرداد سال 1360 بود که متعاقب آن موجی از خشونت و ترور بر کشور حکمفرما شده و تعدادی زیادی از چهره های انقلابی و برجسته و مردم کوچه و بازار به شهادت رسیدند.
مجاهدین خلق )منافقین( با هدف دست یابی به قدرت و با توهم پیروزی کوتاه مدت، شورشی را در روز سی خرداد آغاز و با استمرار آن در قالب اقدامات تروریستی، تلاش نمود با ایجاد جو وحشت و خشونت جمهوری اسلامی را سرنگون سازند.
آنچه منافقین را ب هطمع انداخت، دو عامل داخلی و خارجی بود: عامل داخلی، عبارت بود از کشمک شهای سیاسی حاصل از کارشکن یها و تقابل ابوالحسن بنی صدر )رئیس جمهور وقت( علیه حاکمیت که آن نیز متأثر از برنام های بود که منافقین با هدف جداسازی وی از حاکمیت طراحی کرده بودند، لذا با اجرای موفق این پروژه، با ارزیابی موقعیت ضعیف و آسی بپذیر برای نظام جمهوری اسلامی، شورش س یخرداد را که به دلیل همین شرایط ظرفیت یک کودتا را در آن م یدیدند به راه انداختند. اما عامل خارجی، جنگ تحمیلی صدام علیه کشورمان بود که غالب نیروهای انقلاب را درگیر کرده بود و به زعم منافقین شهرها و ب هویژه تهران، فاقد نیروی مدافع ساخته بود که از جانب منافقین ب هعنوان یک فرصت مهم تلقی می شد.
البته عوامل دیگری نیز رهبران منافقین را ب هطمع انداخته بود از جمله سلا حها و مهماتی که در طول انقلاب از پادگانها به سرقت برده بودند و یا نیروهایی که بعد از انقلاب آنان را جذب کرده بودند. اما مهمترین عامل در به راه انداختن خط شورش و تروریسم همانا ذهنیت به شدت عقب مانده و نیات جاه طلبانه و تمامیت خواهی رهبری منافقین بود که باعث ورود آ نها به این عرصه شد تا آنجا که مطلقاً نقشی برای مردم ، به عنوان اصلی ترین پایگاه مدافع نظام نوپای جمهوری اسلامی قائل نشدند.
لذا در عمل این امواج انسانی بود که رهبری غرق شده منافقین در دریای توهمات را به صخر ههای واقعیت کوبید و این شورش را در نطفه خفه کرد و اوضاع را کاملاً ب هنفع نظام جمهوری اسلامی چرخاندند. هرچند که منافقین در مرحله بعد و با استفاده از نفوذ یها، بسیاری از شخصی تها و مسئولین را ترور کردند و به شهادت رساندند، اما به فاصله کوتاهی پس از آن، رجوی سرکرده منافقین، انتقام شکستش در س یخرداد از مردم را با صدور فرمان کشتار و ترور مردم به جوخ ههای ترور این گروهک گرفت و صراحتاً اعتراف نمود آنچه که نظام جمهوری اسلامی را حفظ و برخط تروریسم و شور شگری پایان داد، حضور مردم بود و به صورت کاملاً معناداری آ نها را «سرپنج ههای نظام » نامید. همین شکست در س یخرداد بود که منافقین را با صدام پیوند داد
و مزدوری برای او را به عنوان تنها راه حل برای ادامه بقا انتخاب کردند.
از این منظر بررسی و تحلیل ابعاد «س یخرداد » به عنوان یک روز تاریخی حائز اهمیت است، کاری که در این ویژه نامه تلاش شده است با واکاوی آن از جنب ههای مختلف، روزشمار وقایع منتهی به س یخرداد، انجام میزگرد با کارشناسان این حوزه، بررسی خاطرات افراد و مصاحبه با صاح بنظران انجام شود.

Book Library, by OrdaSoft!