ترکیب التقاط و ترور (بررسی عملکرد و اسناد گروه فرقان)

تألیف: محمدحسن روزی‌طلب

معرفی کتاب:
از میان تمامی نیروهایی که با رژیم پهلوی مبارزه می‌کردند، جریان مذهبی به رهبری امام خمینی توانست در یک رقابت ایدئولوژیک رژیم پهلوی را سرنگون کرده و نظام جمهوری اسلامی را تأسیس کند. در جریان نهضت امام خمینی احزاب و گروه‌های رقیبی نیز با حکومت پهلوی مبارزه می‌کردند که شاخص‌ترین آن‌ها مارکسیست‌ها با سردمداری حزب توده و بعد‌ها فدائیان خلق بودند. آنان مارکسیسم را علم مبارزه می‌دانستند و اعتقاد داشتند که تمامی انقلاب‌های جهان نشأت‌گرفته از تئوری‌های مارکسیستی است. از طرفی دیگر گروهی از روشنفکران که تحت تأثیر برخی متفکران به «اسلام منهای روحانیت» رسیده بودند، درپی تلفیق عناصری از مارکسیسم با اسلام برآمدند تا ضمن حفظ ظاهری اعتقادات خود از روش‌های مارکسیستی نیز در مبارزه با رژیم بهره جویند. این دسته از روشنفکران با تفاسیر سمبلیک از قرآن و حدیث، سعی در سازگار کردن تعالیم اسلامی و شرع مبین با یافته‌های اندیشمندان غربی داشتند.
گروه فرقان یکی از گروه‌های این جریان بود که توسط طلبه‌ا‌ی جوان بنیان‌گذاری شد. این گروه مروج شعار اسلام منهای روحانیت بود و روحانیت اصیل شیعی را نهاد تزویر در سنت اسلامی می‌دانست. این اثر با مرور چگونگی تشکیل‌شدن گروه فرقان در سال ۱۳۵۵ و زمینه‌های به وجود آمدن و اقدامات تروریستی این گروه در مصاف با انقلاب اسلامی و ملت ایران می‌پردازد. ترور کردن و به شهادت رساندن برخی از علما و اندیشمندان اسلامی از قبیل شهید مطهری، شهید مفتح و... در کارنامهٔ ننگین این گروهک منحرف ثبت گردیده است.