منش فرماندهی

Thumbnail Image 1
معرفی کتاب

عنوان: منش فرماندهی
نویسنده: احمد نوروزی فرسنگی
ناشر: انتشارات دانشگاه افسری امام علی (علیه السلام)
تاریخ نشر: ۱۳۸۹

این کتاب دربردارنده مجموعه ای از درس های سپهبد صیاد شیرازی، تحت عنوان «معارف جنگ»، برای فرماندهان و دانشجویان، دانشگاه افسری امام علی (ع)، است. از جمله موضوع های مطرح شده در این جلسه ها، که اکنون عنوان فصل های گوناگون کتاب هستند، می توان مسئولیت ها و وظایف مدیر و فرمانده؛ سازماندهی؛ ایجاد انگیزه و ابتکار؛ چاره جویی و پیشگیری؛ جمع آوری اطلاعات و آمار لازم؛ و تشویق و توبیخ را نام برد.