دومین کنگره بین المللی 17000شهید ترور

ارائه مقاله توسط خانم ثریا سپه پور کارشناس ارشد دیپلماسی عمومی، روزنامه نگار و محقق ایرانی-آمریکایی با موضوع: تحریم ها، تروریسم تعریف نشده، در پنل علمی روز دوم کنگره بین المللی 17000شهید ترور

ویدئو های مشابه

ویدئوهای تصادفی

مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25
دانلود فیلم های تروریستی ایران و جهان