درگیری مسلحانه بین پاسداران و نظامیان با ضدانقلاب در مهاباد

مهر 1358
303030
تاریخ: 1358/07/30

شهر: Mahabad, Iran

از نخستین ساعات بامداد، میان پاسداران و نظامیان با ضدانقلاب مسلح درگیری ایجاد شد. در این درگیری، ۶ پاسدار اعزامی از کاشان مجروح شدند.

 

آدرس
Mahabad
West Azerbaijan Province, Iran