تروریسم شناسی
عنوان:     تروریسم شناسی
مجموعه ها:      books
شناسه کتاب:      50
نویسنده:      علی عبدالله خانی
شابک:      16544
تعداد صفحات:      0
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      Rating 0 
تصویر:      cover
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:     

اشمید بحث تروریسم را در چهار حوزه سازماندهی می نماید و معتقد است که به تناسب حوزه های مربوطه ، مباحث نیز دارای ویژگی های مخصوص به خود می باشد .

• حوزه اول به " تروریسم در بحث دانشگاهی " مربوط می شود . در این حوزه مباحث مربوط به تروریسم از جنبه های علمی و ریشه ای فارغ از طرفداری یا سیاسی بازی مورد بررسی قرار می گیرد .

• حوزه دوم " تروریسم در بیانیه های دولتی " نام دارد . اینجا بحث رسمی تروریسم مورد توجه است و همواره از سوی دولت ها انجام می شود .

• حوزه سوم " بحث عمومی درباره تروریسم " است . این حوزه بیشتر مربوط به رسانه ها است و افکار عمومی نیز در آن نقش قابل توجهی دارد .

• و حوزه آخر " بحث تروریسم توسط خود تروریست ها " است .

مهر 1359
شنبه1 شنبه2 شنبه3 شنبه4 شنبه5 شنبهجمعه