کنترل نیرو

عنوان:      کنترل نیرو
مجموعه ها:      books
شناسه کتاب:      17
نویسنده:      مهدی خوشحال
شابک:      7548
تعداد صفحات:      418
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      Rating 0 
تصویر:      cover
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:     

كنترل و گذر ، حفظ ، هدايت و سمت و سو دادن نيرو يا انسان هاي تحت سلطه در جهت منافع سياسي و ايدئولوژيك بحثي است كه هميشه مورد توجه محافل سياسي ، نظامي و ايدئولوژيك بوده و در آينده نيز از مهمترين مسائل جهاني به شمار خواهد آمد .

در اواخر قرن بيستم در شرايط پيچيده سياسي _ ايدئولوژيك زندگي مي كنيم ، جهان هر روز شاهد تحولات عظيم و شگرفي است كه در مواردي حتي درك و هضم آنها نيز به سادگي امكان پذير نبوده و بسياري از آرمان ها و ارزش ها و مكتب هاي سياسي و ايدئولوژيك در مواجهه با اين تحولات رنگ و بوي ديرينه خود را از دست داده و بسياري معنا و واژه ها و كلمات جديد براي به حركت در آوردن يا بازداشتن ارابه تكامل خلق شده اند .

و مكتب ها و مرامها نيز در تطبيق با اين دوران سعي مي كنند خود را از گزند تحولات جديد و طوفان هاي تند تاريخ در امان نگاه دراند و يا به گونه اي چرخش كرده تا خود را با فضاي تطبيق دهند ...

Book Library, by OrdaSoft!
شهریور 1402
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
20
21
22
23
24
28
30
31