مرکز اسناد انقلاب اسلامی

مرکز اسناد انقلاب اسلامی
مرکز اسناد انقلاب اسلامی

مركز اسناد انقلاب اسلامی به عنوان مؤسسه پژوهشی تاریخ انقلاب اسلامی ایران و به منظور جمع آوری اسناد و مدارك مربوط به نهضت امام خمینی (ره) جهت انجام تحقیقات مستند تاریخی و سندیت تدوین و نگارش تاریخ انقلاب اسلامی ایران در سال 1360 فعالیت خود را آغاز نمود.

Book Library, by OrdaSoft!