انجمن نجات
انجمن نجات

انجمن نجات توسط جمعی از اعضای سابق مجاهدین خلق و به منظور نجات و رهایی اعضایی که هنوز در اسارت این فرقه تروریستی هستند و کمک به خانواده های رنج کشیده آنان تأسیس شده است.

مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25