جايگاه مزدوران در حقوق بين الملل و نقش منافقين در جنگ عراق عليه ايران
عنوان:     جايگاه مزدوران در حقوق بين الملل و نقش منافقين در جنگ عراق عليه ايران
مجموعه ها:      site content
شناسه کتاب:      2013
نویسنده:      دکتر علیرضا اسدپور تهرانی، بنیاد هابیلیان
شابک:      139701281
تعداد صفحات:      15
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      Rating 0 
تصویر:      cover
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:     

مزدوری، مفهومی جديد يا پديدهای تازه در حقوق و روابط بينالملل نيست. اين مفهوم و گستره شمول آن در حقوق بينالملل تحولاتی را پيموده است. در دورهای، جايگاه و وضعيت مزدوران، از اهميت کمتری برخوردار بود و در دورهای ديگر، جزو اولويتهای جامعه جهانی قرار گرفت. از هنگام آغاز شدن جنگ عراق بر عليه ايران و همکاریهای سياسی، نظامی و اطلاعاتی سازمان موسوم به مجاهدين خلق با رژيم صدام و ارتش وی، اين موضوع ابعاد ويژهای پيدا کرد.