بر فراز خلیج فارس

عنوان:      بر فراز خلیج فارس
مجموعه ها:      books
شناسه کتاب:      48
نویسنده:      محسن نجات حسینی
شابک:      125656
تعداد صفحات:      356
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      Rating 0 
تصویر:      cover
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:     

سال های چهل دوران نوجوانی و تحصیل دانشگاهی من بود ، دوران کسب آگاهی نسبت به خویش و پیرامون خود و نیز جامعه ای که در آن زندگی می کردم ، سال های رنج بردن از عقب افتادگی ها ، فقر و بدبختی و نابرابری های اجتماعی ، سال های احساس تحقیر از خفقان سیاسی و دیکتاتوری .

در ایران رژیم شاه با تکیه بر دستگاه سرکوبگر پلیس مخفی ( ساواک ) ، ارتش و دستگاه عظیم تبلیغاتی خود در اوج قدرت بود ، در همین دوران مبارزات ضد استعماری و آزادی خواهی جان تازه ای گرفته بود ، جنبش های آزادیبخش در ویتنام ، آمریکای لاتین و فلسطین شکوفا شد و آرمان خواهی ما نه تنهها در ایران بلکه در سراسر جهان رهروان بسیار داشت .

در چنین شرایطی بود که امید به دگرگونی ها ریشه ای در دل هایی شکفت و یاران همدلی را که از آگاهی و فرهنگ مشابهی برخوردار بودند و نیز از درد مشترکی رنج می بردند ، گرد هم آورد .

بدین ترتیب من نیز مانند برخی جوانان به گروهی پیوستم که در اوایل دهه 40 شکل گرفته بود و بعدها سازمان مجاهدین خلق نامیده شد ، این گروه نیز ماننده هسته ها و مجموعه های دیگر جوانان جستجوگر و دردمند و مبارز را به سوی خود فرا خواند و راهی را که گمان می رفت ما را به تحقق آرمانمان برساند در پیش گرفت ... .

Book Library, by OrdaSoft!