مسی به رنگ شفق

عنوان:      مسی به رنگ شفق
مجموعه ها:      books
شناسه کتاب:      41
نویسنده:      مرکز اسناد انقلاب اسلامی
شابک:      156012
تعداد صفحات:      0
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      Rating 0 
تصویر:      cover
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:     

سرگذشت و خاطرات سید محمد کاظم بجنوردی به اهتمام علی اکبر رنجبر کرمانی

مسعود از همان زمان رهبری سازمان را در داخل زندان به عهده داشت ، من از او خواستم نشریه سازمان را برایم بیاورد ، ایشان هم رفت و اول جزوه شناخت مجاهدین خلق را برایم آورد .

من با یک مطالعه اجمالی دیدم که این جزوه دقیقاً همان جزوه کمونیست هاست که در آن دیالکتیک و منطق آن تبیین شده ، منتهی مثال هایی که آورده بود ، بعضاً مثال های مذهبی بود با همان منطق دیالکتیک .

من از لحاظ تئوری با مارکسیسم _ لنینیسم آشنا بودم ، فوراً متوجه شدم که جریان از چه قرار است ، یکی دو ساعت بعد رجوی با عجله پیش من آمد ، گویا در این فاصله شنیده بود که مطالعاتی در این زمینه دارم .

به من گفت : " آقای بجنوردی ! جزوه تئوری شناختی که خدمت تان دادم در واقع همان منطق دیالکتیک است ." من خندیدم و گفتم : " بله همان است ، فقط مثال هایش عوض شده ." ...

Book Library, by OrdaSoft!
مهر 1359
جمعه شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25