فراز و فرود سازمان مجاهدین خلق ایران
عنوان:      فراز و فرود سازمان مجاهدین خلق ایران
مجموعه ها:      congress1
شناسه کتاب:      86
نویسنده:      علیرضا احمدی
شابک:      258
تعداد صفحات:      0
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      Rating 0 
تصویر:      no-img_eng.png
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:     

در این مقاله به بررسی نقل تطبیقی تاسیس سازمان مجاهدین خلق ایران و چرایی و چگونگی تبدیل آن از یک سازمان چریکی با گرایش مذهبی به سازمانی با گرایش ماکسیستی تبدیل آن به بزرگترین سازمان تروریستی ایران و نتایج این تغییر و تحول پرداخته خواهد شد .

سازمان متوهم در کمالِ درست پنداری درست گفتاری و درست کرداری . اما در عمل متورم در ضلالِ غلط پنداری – غلط گفتاری . غلط کرداری و هزاران صفحه سیاه کرده از بازندگی پرغش خود ، اما به گمان خویش هزاران نوشته سفید و بی نقص از زندگی . . .

که بنیاد تفکرش : اساس خلقت و جان و حیات و هستی انسانی را چون پرکاهی بر آب ، دانه شنی بر خاک ، رقص نوری در آتش و خس و خاشاکی بر باد دیدن بوده و هست .    

مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25