تروریسم سایبری
عنوان:      تروریسم سایبری
مجموعه ها:      congress1
شناسه کتاب:      81
نویسنده:      مهدی عبدی
شابک:      986
تعداد صفحات:      0
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      Rating 0 
تصویر:      no-img_eng.png
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:     

تاریخ مشحون از اقدامات تروریستی است که حیات بی گناهان بی شماری را سلب یا تهدید کرده، اگر چه پیشینه تروریسم به قرون قبل بر می گردد ولی واقعیت آن است که چنین پدیده ای در قرن بیستم به علت پیشرفت تکنولوژی رشد فزاینده ای یافته است. تروریسم سایبری و رسانه ای جزء جدیدترین شکل و مصداق تروریسم است که در این نوشتار به عنوان یک پدیده مجرمانه مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد

مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25