پایان کجراه نفاق )پژوهشی بر نقش و کارکرد سازمان منافقین(

 
عنوان:      پایان کجراه نفاق )پژوهشی بر نقش و کارکرد سازمان منافقین(
مجموعه ها:      congress1
شناسه کتاب:      79
نویسنده:      دکتر عباس پناهی
شابک:      987
تعداد صفحات:      0
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      0 
تصویر:      no-img_eng.png
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:     

مقاله حاضر به بررسی نقش و عملکرد سازمان مجاهدین خلق در ایران، از تشکیل تا زمان حاضرر، میپرردازد ایرن سرازمان در شهریور سال 1344 توسط سه تن از دانشجویان وابسته به تشکیلات نهضت آزادي بنیان گراارده شرد، امرا در سرالهاي دهره چهل و پنجاه خورشیدي در دام گرایشات چپ گرفتار و ناگزیر شد تا مواضع مارکسیستی خود را اعلام کند در سالهراي پر از انقلاب اسلامی در مقابل نظام و مردم قرار گرفت و به سمت عملیات مسلحانه پیش رفت این سازمان برا عزیمرت بره خرا عراق، آغوش باز صدام حسین را، که در حال جنگ با ایران بود، پایرا شدند و دشمنی خود را با خدمت در صف دشرمن برراي ملت ایران نمودار ساختند با سقوط صدام سازمان با حمایت نیروهاي امریکایی همچنان در خا این کشور باقی ماند در ایرن مقاله سعی میشود با مرور تاریخی سازمان مجاهدین خلق)منافقین(، علرل و عرواملی کره ایرن سرازمان را بره ورقره التقراط، تروریسم، مزدوري و نابودي کشاند، بررسی شود در مقاله پیشرو از روش تحقیق کتابخانهاي و البتره ترا حرد امکران از منرابع تاریخ شفاهی و اسناد استفاده شده است

Please past text to modal
فروردین 1397
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
26
31