تروریسم
عنوان:      تروریسم
مجموعه ها:      congress1
شناسه کتاب:      184
نویسنده:      محسن رادمرد
شابک:      632
تعداد صفحات:      0
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      Rating 0 
تصویر:      cover
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:     

این مقاله در رابطه با آشنایی با مفهوم ، قرار داد ها و ساختار های ترور و تروریسم است و پس از معرفی مفاهیم مشهور ترور و تروریسم به بازگویی نظرات متفکرین عرصه ی سیاست در باره تروریسم ، علل پیدایش آن ، رابطه ی آن با جرادم سازمان یافته، انواع آن و تروریسم نوین می پردازد.

مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25