درآمدی بر تروریسم فرهنگي و راهکارهای تقابل با آن
عنوان:      درآمدی بر تروریسم فرهنگي و راهکارهای تقابل با آن
مجموعه ها:      congress1
شناسه کتاب:      101
نویسنده:      بهاره عزیزی نژاد
شابک:      961
تعداد صفحات:      0
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      Rating 0 
تصویر:      no-img_eng.png
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:     

بارقه های بحث سلطه فرهنگی در یكصد سال اخیر و ایجاد ارعاب و وحشت در باورها و آسیب رسانی به بنیانهای ارزشی زمینه بروز مقوله تروریسم فرهنگی را بعد از تهاجم و نبرد فرهنگی ایجاد می کند. تروریسم فرهنگی با هدف تخریب و استیلا و سعی در صدمه زدن به ساختار فرهنگی وارد عمل می شود تا از این طریق بهداشت و سلامت روانی را در همه ابعاد فردی و اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، حکومتی و سایر جوانب به مخاطره اندازد تا صاحبان استکبار و سردمداران و برنامه ریزان ترور بتوانند به راحتی به مقاصد خود دست یابند. هدف کلی تحقیق حاضر بررسی اجمالی تروریسم فرهنگی و راهکارهای تقابل آن می باشد. در این راستا به معرفی فرهنگ، تهاجم فرهنگی و تروریسم فرهنگی، پیامدها و سخنان بزرگان در این باره پرداخته شده است. در خاتمه راهکارهای مقابله با تروریسم فرهنگی و موضع دانشگاه در این تقابل ارائه شده است

مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25