تروریسم شناسی

 
عنوان:      تروریسم شناسی
مجموعه ها:      books
شناسه کتاب:      50
نویسنده:      علی عبدالله خانی
شابک:      16544
تعداد صفحات:      0
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      0 
تصویر:      cover
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:      اشمید بحث تروریسم را در چهار حوزه سازماندهی می نماید و معتقد است که به تناسب حوزه های مربوطه ، مباحث نیز دارای ویژگی های مخصوص به خود می باشد . • حوزه اول به " تروریسم در بحث دانشگاهی " مربوط می شود . در این حوزه مباحث مربوط به تروریسم از جنبه های علمی و ریشه ای فارغ از طرفداری یا سیاسی بازی مورد بررسی قرار می گیرد . • حوزه دوم " تروریسم در بیانیه های دولتی " نام دارد . اینجا بحث رسمی تروریسم مورد توجه است و همواره از سوی دولت ها انجام می شود .
Please past text to modal
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
تاریخ : 1358/08/01
2
تاریخ : 1358/08/02
3
تاریخ : 1358/08/03
4
تاریخ : 1358/08/04
6
تاریخ : 1358/08/06
7
تاریخ : 1358/08/07
8
تاریخ : 1358/08/08
10
تاریخ : 1358/08/10
11
تاریخ : 1358/08/11
12
تاریخ : 1358/08/12
13
تاریخ : 1358/08/13
15
تاریخ : 1358/08/15
20
تاریخ : 1358/08/20
21
تاریخ : 1358/08/21
22
تاریخ : 1358/08/22
24
تاریخ : 1358/08/24
25
تاریخ : 1358/08/25
26
تاریخ : 1358/08/26
27
تاریخ : 1358/08/27