تروریسم شناسی

 
عنوان:      تروریسم شناسی
مجموعه ها:      books
شناسه کتاب:      50
نویسنده:      علی عبدالله خانی
شابک:      16544
تعداد صفحات:      0
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      0 
تصویر:      cover
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:      اشمید بحث تروریسم را در چهار حوزه سازماندهی می نماید و معتقد است که به تناسب حوزه های مربوطه ، مباحث نیز دارای ویژگی های مخصوص به خود می باشد . • حوزه اول به " تروریسم در بحث دانشگاهی " مربوط می شود . در این حوزه مباحث مربوط به تروریسم از جنبه های علمی و ریشه ای فارغ از طرفداری یا سیاسی بازی مورد بررسی قرار می گیرد . • حوزه دوم " تروریسم در بیانیه های دولتی " نام دارد . اینجا بحث رسمی تروریسم مورد توجه است و همواره از سوی دولت ها انجام می شود .
Please past text to modal
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
4
تاریخ : 1358/04/04
5
تاریخ : 1358/04/05
10
تاریخ : 1358/04/10
12
تاریخ : 1358/04/12
16
تاریخ : 1358/04/16
20
تاریخ : 1358/04/20
24
تاریخ : 1358/04/24
26
تاریخ : 1358/04/26
27
تاریخ : 1358/04/27
29
تاریخ : 1358/04/29
30
تاریخ : 1358/04/30
31
تاریخ : 1358/04/31