بر فراز خلیج فارس

 
عنوان:      بر فراز خلیج فارس
مجموعه ها:      books
شناسه کتاب:      48
نویسنده:      محسن نجات حسینی
شابک:      125656
تعداد صفحات:      356
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      0 
تصویر:      cover
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:      سال های چهل دوران نوجوانی و تحصیل دانشگاهی من بود ، دوران کسب آگاهی نسبت به خویش و پیرامون خود و نیز جامعه ای که در آن زندگی می کردم ، سال های رنج بردن از عقب افتادگی ها ، فقر و بدبختی و نابرابری های اجتماعی ، سال های احساس تحقیر از خفقان سیاسی و دیکتاتوری . در ایران رژیم شاه با تکیه بر دستگاه سرکوبگر پلیس مخفی ( ساواک ) ، ارتش و دستگاه عظیم تبلیغاتی خود در اوج قدرت بود ، در همین دوران مبارزات ضد استعماری و آزادی خواهی جان تازه ای گرفته بود ، جنبش های آزادیبخش در ویتنام ، آمریکای لاتین و
Please past text to modal
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
تاریخ : 1358/07/01
2
تاریخ : 1358/07/02
4
تاریخ : 1358/07/04
6
تاریخ : 1358/07/06
7
تاریخ : 1358/07/07
9
تاریخ : 1358/07/09
10
تاریخ : 1358/07/10
11
تاریخ : 1358/07/11
13
تاریخ : 1358/07/13
14
تاریخ : 1358/07/14
15
تاریخ : 1358/07/15
16
تاریخ : 1358/07/16
17
تاریخ : 1358/07/17
18
تاریخ : 1358/07/18
20
تاریخ : 1358/07/20
21
تاریخ : 1358/07/21
22
تاریخ : 1358/07/22
23
تاریخ : 1358/07/23
24
تاریخ : 1358/07/24
25
تاریخ : 1358/07/25
26
تاریخ : 1358/07/26
27
تاریخ : 1358/07/27
28
تاریخ : 1358/07/28
29
تاریخ : 1358/07/29
30
تاریخ : 1358/07/30