کنترل نیرو

 
عنوان:      کنترل نیرو
مجموعه ها:      books
شناسه کتاب:      17
نویسنده:      مهدی خوشحال
شابک:      7548
تعداد صفحات:      418
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      0 
تصویر:      cover
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:      كنترل و گذر ، حفظ ، هدايت و سمت و سو دادن نيرو يا انسان هاي تحت سلطه در جهت منافع سياسي و ايدئولوژيك بحثي است كه هميشه مورد توجه محافل سياسي ، نظامي و ايدئولوژيك بوده و در آينده نيز از مهمترين مسائل جهاني به شمار خواهد آمد . در اواخر قرن بيستم در شرايط پيچيده سياسي _ ايدئولوژيك زندگي مي كنيم ، جهان هر روز شاهد تحولات عظيم و شگرفي است كه در مواردي حتي درك و هضم آنها نيز به سادگي امكان پذير نبوده و بسياري از آرمان ها و ارزش ها و مكتب هاي سياسي و ايدئولوژيك در مواجهه با اين تحولات رنگ و بوي
Please past text to modal
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
تاریخ : 1358/07/01
2
تاریخ : 1358/07/02
4
تاریخ : 1358/07/04
6
تاریخ : 1358/07/06
7
تاریخ : 1358/07/07
9
تاریخ : 1358/07/09
10
تاریخ : 1358/07/10
11
تاریخ : 1358/07/11
13
تاریخ : 1358/07/13
14
تاریخ : 1358/07/14
15
تاریخ : 1358/07/15
16
تاریخ : 1358/07/16
17
تاریخ : 1358/07/17
18
تاریخ : 1358/07/18
20
تاریخ : 1358/07/20
21
تاریخ : 1358/07/21
22
تاریخ : 1358/07/22
23
تاریخ : 1358/07/23
24
تاریخ : 1358/07/24
25
تاریخ : 1358/07/25
26
تاریخ : 1358/07/26
27
تاریخ : 1358/07/27
28
تاریخ : 1358/07/28
29
تاریخ : 1358/07/29
30
تاریخ : 1358/07/30