ردپای اهریمن

 
عنوان:      ردپای اهریمن
مجموعه ها:      books
شناسه کتاب:      13
نویسنده:      انجمن نجات
شابک:      98495
تاریخ انتشار:      1390
تعداد صفحات:      242
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      0 
تصویر:      cover
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:      نویسنده نحوه ی آشنایی و ورود خود به فرقه ی مجاهدین خلق را توضیح و نحوه ی جذب و عضوگیری منافقین (سازمان) را شرح داده است ، از جمله اصرارهای مکرر در مورد ورود به این فرقه و جذابیت شعارهایی مثل " اسلام انقلابی ، برابری و عدالت ، برپایی جامعه ی بی طبقه توحیدی " و شعارهای پوچ دیگری از این دست که در کتاب ها و جزوات منافقین موج می زند و بدین طریق در فضایی آکنده از دروغ ، چهره ی منافقین را تصویر می کند تا افراد را شیفته ی این فرقه کند . در ادامه ، شرح داده شده که
Please past text to modal
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
تاریخ : 1358/05/01
2
تاریخ : 1358/05/02
5
تاریخ : 1358/05/05
6
تاریخ : 1358/05/06
7
تاریخ : 1358/05/07
8
تاریخ : 1358/05/08
9
تاریخ : 1358/05/09
10
تاریخ : 1358/05/10
12
تاریخ : 1358/05/12
14
تاریخ : 1358/05/14
15
تاریخ : 1358/05/15
16
تاریخ : 1358/05/16
19
تاریخ : 1358/05/19
21
تاریخ : 1358/05/21
22
تاریخ : 1358/05/22
24
تاریخ : 1358/05/24
25
تاریخ : 1358/05/25
26
تاریخ : 1358/05/26
27
تاریخ : 1358/05/27
28
تاریخ : 1358/05/28
29
تاریخ : 1358/05/29
31
تاریخ : 1358/05/31