رویکرد ویژه شورای امنیت به تامین مالی تروریسم بعد از 11 سپتامبر

 
عنوان:      رویکرد ویژه شورای امنیت به تامین مالی تروریسم بعد از 11 سپتامبر
مجموعه ها:      congress1
شناسه کتاب:      91
نویسنده:      دکتر عاطفه امینی نیا
شابک:      124
تعداد صفحات:      0
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      0 
تصویر:      no-img_eng.png
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:      تروریسم از دیر باز تاکنون امری مذموم و نا پسند بوده ، اما آن چه تروریسم نوین را از شکل سنتی آن متمایز می سازد ، استفاده از روش های مدرن و جهانی شده است . بالطبع به کارگیری این روشها بر وسعت و دامنه عملیات افزوده و به همان میزان قربانیان آن را نیز افزایش می دهد . بدون تردید در حال حاضر یکی از راههای مهم مبارزه با تروریسم ،مبارزه با تامین مالی آن است که آن را در مسیر مبارزه با پولشویی قرار می دهد و شورای امنیت آن را به صورت جدی در دستور کار خودقرار داده است . اما آن چه این امر را حائز توجه ویژه
Please past text to modal
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
تاریخ : 1358/07/01
2
تاریخ : 1358/07/02
4
تاریخ : 1358/07/04
6
تاریخ : 1358/07/06
7
تاریخ : 1358/07/07
9
تاریخ : 1358/07/09
10
تاریخ : 1358/07/10
11
تاریخ : 1358/07/11
13
تاریخ : 1358/07/13
14
تاریخ : 1358/07/14
15
تاریخ : 1358/07/15
16
تاریخ : 1358/07/16
17
تاریخ : 1358/07/17
18
تاریخ : 1358/07/18
20
تاریخ : 1358/07/20
21
تاریخ : 1358/07/21
22
تاریخ : 1358/07/22
23
تاریخ : 1358/07/23
24
تاریخ : 1358/07/24
25
تاریخ : 1358/07/25
26
تاریخ : 1358/07/26
27
تاریخ : 1358/07/27
28
تاریخ : 1358/07/28
29
تاریخ : 1358/07/29
30
تاریخ : 1358/07/30