تروریسم فراگیر و نوپدید )تحول مفهوم و ساختار ترور در دو دهه اخیر(

 
عنوان:      تروریسم فراگیر و نوپدید )تحول مفهوم و ساختار ترور در دو دهه اخیر(
مجموعه ها:      congress1
شناسه کتاب:      78
نویسنده:      علي رضا قاضي زاده
شابک:      745
تعداد صفحات:      0
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      0 
تصویر:      no-img_eng.png
کتاب:      دانلود Ebook1.
توضیحات:      تروریسم پدیده ای است که وقوع آن متاثر از زمینه ها و عوامل مختلف شخصي و محیطي مي باشد، شناخت دقیق انگیزه، هدف، ابزار، تکنولوژی و شیوه های به کارگیری آن مستلزم انجام تحقیقات و پژوهش های دقیق علمي مي باشد. تروریسم به عنوان یک خشونت نامشروع همواره برای ایجاد تغییر به کاررفته که عمدتا با هدف سیاسي یا عقیدتي به دنبال تاثیر گذاری بر شرایط و اوضاع پیرامون بوده است. کشورها و مردمان زیادی از جانب تروریسم متحمل ضرر و خسارت جبران ناپذیری شده اند. گزارش حاضر با هدف بررسي تحول در فعالیت های تروریستي قبل و
Please past text to modal
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
تاریخ : 1358/05/01
2
تاریخ : 1358/05/02
5
تاریخ : 1358/05/05
6
تاریخ : 1358/05/06
7
تاریخ : 1358/05/07
8
تاریخ : 1358/05/08
9
تاریخ : 1358/05/09
10
تاریخ : 1358/05/10
12
تاریخ : 1358/05/12
14
تاریخ : 1358/05/14
15
تاریخ : 1358/05/15
16
تاریخ : 1358/05/16
19
تاریخ : 1358/05/19
21
تاریخ : 1358/05/21
22
تاریخ : 1358/05/22
24
تاریخ : 1358/05/24
25
تاریخ : 1358/05/25
26
تاریخ : 1358/05/26
27
تاریخ : 1358/05/27
28
تاریخ : 1358/05/28
29
تاریخ : 1358/05/29
31
تاریخ : 1358/05/31