معرفی قوانین جمهوری اسلامی در امر مبارزه با تروریسم

 
عنوان:      معرفی قوانین جمهوری اسلامی در امر مبارزه با تروریسم
مجموعه ها:      congress1
شناسه کتاب:      179
نویسنده:      قاسم بهارلو کجوئی
شابک:      636
تعداد صفحات:      0
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      0 
تصویر:      cover
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:      تروریسم رامی توان درتمامی دوران واعصارحیات بشری مشاهده نمود.ومی توان گفت تمامی تمدنها وحکومتهای شکل گرفته درطول تاریخ باآن روبرو بوده اند.هرچندکه فراخورهرعصرودوره ای ویژگی های خاص آن دوران راداشته است.دردوران اولیه ترور واقدامات تروریستی به صورت خیلی ساده وبا ابزاروادوات ابتدایی مانند خنجر،زهر،تله گذاری رخ می داده است وهرچه به دوران کنونی نزدیکترمی شویم برپیچیدگی آن واستفاده ازابزار ووسایل پیشرفته تروحتی گونه ها وانگیزهای مرتکبین افزوده شده است. درگذشته ترورباانگیزه انتقام جویی یا حسادت
Please past text to modal
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
تاریخ : 1358/10/01
2
تاریخ : 1358/10/02
3
تاریخ : 1358/10/03
9
تاریخ : 1358/10/09
11
تاریخ : 1358/10/11
14
تاریخ : 1358/10/14
15
تاریخ : 1358/10/15
16
تاریخ : 1358/10/16
18
تاریخ : 1358/10/18
19
تاریخ : 1358/10/19
21
تاریخ : 1358/10/21
22
تاریخ : 1358/10/22
27