ترور وتروریسم ، رویکردی نوین در بحران جهان سوم

 
عنوان:      ترور وتروریسم ، رویکردی نوین در بحران جهان سوم
مجموعه ها:      congress1
شناسه کتاب:      133
نویسنده:      احسان حسینی
شابک:      340
تعداد صفحات:      0
زبان:      تعیین نشده
قیمت:      0.00
امتیاز:      0 
تصویر:      no-img_eng.png
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:      تروریسم، یکی از معضلات جدی جامعه جهانی برشمرده می شود و از جمله مباحث مهم درحقوق بین الملل است. آمریکا وکشورهای غربی همواره بر آن بوده وهستند که به اذهان عمومی این نکته را القاء کنند که تروریسم ریشه در جهان اسلام دارد. به همین جهت بسیاری از کارشناسان ، انفجار اخیر بوستون را ادامه پروژه اسلام هراسی آمریکا برشمرده اند. این مقاله از دیدگاه توصیفی با هدف آشنایی با مفاهیم و تعاریف ترور وتروریسم و بحران جهان سوم بر اشتغال و ویژگی های آنها و نیز نقش اساسی ترور وتروریسم در بحران جهان سوم .که در ابتدا
Please past text to modal
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
تاریخ : 1358/07/01
2
تاریخ : 1358/07/02
4
تاریخ : 1358/07/04
6
تاریخ : 1358/07/06
7
تاریخ : 1358/07/07
9
تاریخ : 1358/07/09
10
تاریخ : 1358/07/10
11
تاریخ : 1358/07/11
13
تاریخ : 1358/07/13
14
تاریخ : 1358/07/14
15
تاریخ : 1358/07/15
16
تاریخ : 1358/07/16
17
تاریخ : 1358/07/17
18
تاریخ : 1358/07/18
20
تاریخ : 1358/07/20
21
تاریخ : 1358/07/21
22
تاریخ : 1358/07/22
23
تاریخ : 1358/07/23
24
تاریخ : 1358/07/24
25
تاریخ : 1358/07/25
26
تاریخ : 1358/07/26
27
تاریخ : 1358/07/27
28
تاریخ : 1358/07/28
29
تاریخ : 1358/07/29
30
تاریخ : 1358/07/30