پدیدار شناسی و سبب شناسی حملات تروریستی در رویدادهای عظیم ورزشی
عنوان:      پدیدار شناسی و سبب شناسی حملات تروریستی در رویدادهای عظیم ورزشی
مجموعه ها:      congress1
شناسه کتاب:      131
نویسنده:      اکبر حیدری ، هاشم کوزه چیان، محمد احسانی، سید نصرالله سجادی، افشار هنرور
شابک:      339
تعداد صفحات:      0
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      Rating 0 
تصویر:      no-img_eng.png
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:     

ورزش، افراد و جوامع و کشورها را به خاطر علاقه ی مشترک اشان در کنار یکدیگر گرد می آورد، به ندرت تبعیض قائل می شود و هیچ مرز شناخته شده ای ندارد، دیپلماسی را آموزش می دهد، و توانایی وادار کردن افراد و کشورها به کنار گذاشتن در گیری ها، رفتار مساوی با دیگران و تحمل تفاوت ها را دارد.از این رو، امروزه سبب شناسی و پدیدار شناسی تروریسم در میادین ورزشی مورد چالش فراوانی قرار گرفته است البته بسیاری معتقدند که عوامل انگیزشی تروریسم می تواند نوعی توجیه برای ایجاد خشونت باشد. به هر حال تروریسم پدیده ای است که عواقب آن ایجاد خسارت های فراوان می باشد.

هدف کلی:هدف از این مطالعه بررسی علل و پدیدار شناسی تروریسم در محافل بین المللی ورزشی بود.

روش شناسی: این مطالعه به لحاظ روش شناختی از نوع تحقیقات توصیفی سیستماتیک بود که برای گردآوری اطلاعات از منابع آرشیوی و کتابخانه ای و پایگاه داده های تروریسم حهانی( (GTD و پایگاه داده های کنسرسیوم تروریسم((START بهره گرفته شد.

یافته ها: یافته های این تحقیق نشان داد که پدیده ی تروریسم یک پدیده ی چند بعدی است که برای مقابله با آن باید تمامی موارد فوق الذکر مد نظرمدیران و برگزارکنندگان رویداد های عظیم ورزشی قرار گیرد.

مضامین مدیریتی :در نهایت، مضامین این تحقیق می تواند فتح بابی برای مطالعات کیفی و عمیق در ارتباط با پدیده ی تروریسم باشد.