شبیه سازی(توصیفی)فعالیت های تروریستی با استفاده از تکنیک شبکه های مصنوعی عصبی

 
عنوان:      شبیه سازی(توصیفی)فعالیت های تروریستی با استفاده از تکنیک شبکه های مصنوعی عصبی
مجموعه ها:      congress1
شناسه کتاب:      112
نویسنده:      ابراهیم حاجیانی ، یوسف حیدری
شابک:      65413
تعداد صفحات:      0
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      0 
تصویر:      no-img_eng.png
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:      تحلیل و بررسی پدیده های چند علتی همواره مساله ساز بوده است .این پدیده ها در علوم اجتماعی به علت ماهیت آن ، مشکلات دوچندانی را برای تحلیل گران و تصمیم گیران ایجاد کرده است . پدیده ی تروریسم که در این دسته جای می گیرد، گرچه پدیده ی نوینی نیست ولی باز تعریف آن پس از حادثه یازده سپتامبر موجب تغییرات گسترده ای نظیر دخالت عوامل خارجی بیشتر در نسبت با گذشته و افزایش گستره ی اثر گذاری آن، در این پدیده شده است. استراتژی و نحوه ورود به تحلیل برمبنای شناخت از مساله و پدیده مورد نظر شکل می گیرد و یکی از
Please past text to modal
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
تاریخ : 1358/05/01
2
تاریخ : 1358/05/02
5
تاریخ : 1358/05/05
6
تاریخ : 1358/05/06
7
تاریخ : 1358/05/07
8
تاریخ : 1358/05/08
9
تاریخ : 1358/05/09
10
تاریخ : 1358/05/10
12
تاریخ : 1358/05/12
14
تاریخ : 1358/05/14
15
تاریخ : 1358/05/15
16
تاریخ : 1358/05/16
19
تاریخ : 1358/05/19
21
تاریخ : 1358/05/21
22
تاریخ : 1358/05/22
24
تاریخ : 1358/05/24
25
تاریخ : 1358/05/25
26
تاریخ : 1358/05/26
27
تاریخ : 1358/05/27
28
تاریخ : 1358/05/28
29
تاریخ : 1358/05/29
31
تاریخ : 1358/05/31