خاورمیانه گذر از تروریسم

 
عنوان:      خاورمیانه گذر از تروریسم
مجموعه ها:      congress1
شناسه کتاب:      105
نویسنده:      مهرداد برون
شابک:      3214
تعداد صفحات:      0
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      0 
تصویر:      no-img_eng.png
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:      از آنجا که تعریف از واژه «تروریسم» ارتباط تنگاتنگی با قدرت دارد، کشورهای مختلف در ارتباط با این مسئله وحدت نظر ندارند و همین موضوع باعث می شود که واژه فوق را در ذیل مفاهیم سیاسی (و نه حقوقی) بگنجانیم. با توجه به اینکه گفتمان مسلط کنونی در ارتباط با تروریسم یک گفتمان آمریکایی است، نویسنده در اینجا تروریسم را معادل «کشتار شهروندان معمولی برای رسیدن به اهداف سیاسی» گرفته است. از نگاه نویسنده، تروریسم بدعت تازه ای در جهان اسلام است و آمریکا با لشکرکشی به خاورمیانه در سال ۲۰۰۱، این پدیده
Please past text to modal
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
تاریخ : 1358/08/01
2
تاریخ : 1358/08/02
3
تاریخ : 1358/08/03
4
تاریخ : 1358/08/04
6
تاریخ : 1358/08/06
7
تاریخ : 1358/08/07
8
تاریخ : 1358/08/08
10
تاریخ : 1358/08/10
11
تاریخ : 1358/08/11
12
تاریخ : 1358/08/12
13
تاریخ : 1358/08/13
15
تاریخ : 1358/08/15
20
تاریخ : 1358/08/20
21
تاریخ : 1358/08/21
22
تاریخ : 1358/08/22
24
تاریخ : 1358/08/24
25
تاریخ : 1358/08/25
26
تاریخ : 1358/08/26
27
تاریخ : 1358/08/27