جايگاه مزدوران در حقوق بين الملل و نقش منافقين در جنگ عراق عليه ايران

عنوان:      جايگاه مزدوران در حقوق بين الملل و نقش منافقين در جنگ عراق عليه ايران
مجموعه ها:      site content
شناسه کتاب:      2013
نویسنده:      دکتر علیرضا اسدپور تهرانی، بنیاد هابیلیان
شابک:      139701281
تعداد صفحات:      15
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      Rating 0 
تصویر:      cover
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:     

مزدوری، مفهومی جديد يا پديدهای تازه در حقوق و روابط بينالملل نيست. اين مفهوم و گستره شمول آن در حقوق بينالملل تحولاتی را پيموده است. در دورهای، جايگاه و وضعيت مزدوران، از اهميت کمتری برخوردار بود و در دورهای ديگر، جزو اولويتهای جامعه جهانی قرار گرفت. از هنگام آغاز شدن جنگ عراق بر عليه ايران و همکاریهای سياسی، نظامی و اطلاعاتی سازمان موسوم به مجاهدين خلق با رژيم صدام و ارتش وی، اين موضوع ابعاد ويژهای پيدا کرد.

Book Library, by OrdaSoft!
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25
دانلود فیلم های تروریستی ایران و جهان